podział działki - geodeta krakówPodział działki – co to jest?

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. Polega na wydzieleniu w obrębie granic danej nieruchomości nowej działki i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kiedy można rozpocząć podział nieruchomości?

Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes lub z urzędu. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest wydzielenie działki rolnej o powierzchni przekraczającej 0,3000 ha. Natomiast kiedy na daną nieruchomość jest obowiązujący PZP właściciel musi złożyć wniosek o wydanie wypisu z planu we właściwym miejscowo urzędzie gminy (miasta). Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego sporządzamy wstępny projekt podziału. Jeżeli projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie, można przystąpić do podziału działki.

Podstawa prawna podziału nieruchomości

Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Czym się zajmujemy?

  • Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
  • Wznawianie znaków granicznych
  • Podziały nieruchomości
  • Ustalenia granic

Zobacz całą ofertę lub skontaktuj się z nami.