prace nad wytyczeniem budynku i sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę to kolejny etap procesu budowlanego. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, tzw. tyczenia.

Kiedy przeprowadza się wytyczenie budynku?

W zależności od stopnia skomplikowania budowli odbywa się ono jednorazowo lub wieloetapowo. Wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru a w wypadku sieci lub przyłączy punkty zmiany trasy (załamań). Sposób wytyczenia oraz rodzaj pozostawionych przez geodetę w terenie znaków określających położenie projektowanych obiektów, powinny być uzależnione od oczekiwań wykonawcy prac budowlanych, ponieważ te czynności geodezyjne wykonywane są właśnie na jego potrzeby i powinny pozwolić mu na wzniesienie budowli we właściwym miejscu.

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz szkic tyczenia.

Obowiązki geodety po przeprowadzeniu wytyczenia budynku

Dodatkowym obowiązkiem geodety w ramach tej usługi jest przekazanie informacji o wytyczeniu do organów administracji publicznej prowadzących ewidencję gruntów i budynków. W oparciu o przekazane dane w rejestrze tym wykazane zostaną informacje o rozpoczęciu budowy. Często konsekwencją rozpoczęcia budowy są zmiany w oznaczeniu sposobu użytkowania działki w ewidencji gruntów, skutkujące zmianami podatkowymi.

Nasza oferta

  • Tyczenie osi głównych budynków i budowli
  • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego
  • Wyznaczenie zera budowy
  • Pomiary kontrolne obiektów technicznych

Zobacz całą ofertę lub skontaktuj się z nami.