wyznaczenie granicy działki - geodeta wyznacza granice działki i wbija takie znaki graniczne

Kiedy należy wznowić znaki graniczne?

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Na czym polega wznowienie granic?

Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Kto może wykonać wznowienie granic działki i wstawienie znaków granicznych?

Wstawienie znaków granicznych jest czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki.

Zobacz całą ofertę lub skontaktuj się z nami.