Często zadawane pytania z zakresu geodezji i budownictwa:

Czy wszędzie możemy zbudować dom?

Odpowiedź jest zawarta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt, którego treść jest obowiązująca przy zagospodarowywaniu oraz zabudowie terenów. Chcąc otrzymać pozwolenie na budowę, właściwy organ weryfikuje zgodność naszego projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji braku ww. planu, organ sprawdza zgodność z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

Czy należy wykonać pomiar powierzchni użytkowej lokalu?

Oczywisty jest fakt, że wartość nieruchomości jest uwarunkowana jej powierzchnią. Co więcej wysokość podatków, czy też czynszu jest nieodłącznie związana z metrażem. Dlatego też, precyzyjne obliczenie wymiarów powierzchni lokali jest niezwykle istotne. Na podstawie geodezyjnych prac pomiarowych oraz wynikającej z nich dokumentacji określamy powierzchnię, która jest wpisana do Ksiąg Wieczystych, aktów notarialnych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Mapa do celów projektowych?

Jej opracowanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np.: nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.

porady związane z geodezją - wytyczanie działki Kraków

Zanim kupimy działkę?

Nie wszędzie można postawić dom. Jak najwcześniej sprawdźmy, czy upatrzony przez nas kawałek ziemi nadaje się pod budowę. Przed kupnem warto ocenić zalety i wady działki – obejrzeć sąsiedztwo oraz okolicę. Może się na przykład okazać, że teren, na którym leży działka, jest gruntem rolnym lub został objęty ochroną konserwatora przyrody, albo będzie w przyszłości tędy przebiegać trasa szybkiego ruchu.

Jaka jest cena mapy do celów projektowych?

Głównym czyn­nikiem który wpływa na cenę mapy jest zakres powierzchni opracow­a­nia oraz stopień jego “zur­ban­i­zowa­nia”. Inna cena jest w przy­padku obszarów rol­nych lub leśnych, a inna w przy­padku gęstej zabu­dowy miejskiej. Dlat­ego cena za wyko­nanie mapy usta­lana jest klientem indy­wid­u­al­nie po sprawdzeniu obszaru będącego przed­miotem prac.

Chcę wyznaczyć granicę działki?

Zasadniczą kwestią jest to czy między sąsi­adami ist­nieje spór co do prze­biegu granicy. W sytu­acji kiedy go nie ma, a pomi­ary geo­dezyjne granic nigdy wcześniej nie były przeprowadzane, można wykonać ustal­e­nie granic. Nato­mi­ast jeśli któraś ze stron kwes­t­ionuje prze­bieg granic, powinno się wykonać roz­granicze­nie.