Podział działki:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. Polega na wydzieleniu w obrębie granic danej nieruchomości nowej działki i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości […]

Wznowienia znaków granicznych:

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego […]

Inwentaryzacja budynków i przyłączy:

Ustawa Prawo budowlane mówi że, wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed […]

Wytyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu:

Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę to kolejny etap procesu budowlanego. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub […]

Mapa do celów projektowych:

Niezależnie na to czy budowę budynku, budowli czy uzbrojenia terenu wykonywać będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, wymagane jest sporządzenie przez projektanta projektu budowlanego. Jego głównym elementem jest […]